Go to Menu

Integritetspolicy

Dataskyddspolicy

Följande sekretesspolicy gäller för alla besök på våra webbplatser och för all kommunikation med ReadSpeaker.
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är ReadSpeaker (nedan kallad “ReadSpeaker”).

ReadSpeaker, Princenhof park 13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Nederländerna

1. Användning av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av de personuppgifter som ReadSpeaker använder sig av, för vilka ändamål samt den rättsliga grunden för detta.

Webbplatsbesök och begäran

  • Om du i egenskap av besökare på vår webbplats begär viss information om våra produkter eller tjänster där, använder vi din/ditt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress för att kommunicera med dig och tillmötesgå din begäran.
  • Vår webbplats använder cookies av praktiska skäl. Se vår cookieförklaring för ytterligare information.

Produktbeställningar

  • Om du beställer produkter av oss, registrerar vi ditt/din namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att behandla din beställning och betalning, för att kommunicera med dig och för att tillhandahålla kundservice.

Information

  • Om du kontaktar oss via ReadSpeakers kontaktformulär, kommer vi att använda din e-postadress för att skicka information till dig om ReadSpeakers produkter och tjänster. Om du inte vill få mer information via e-post, kan du säga upp genom att använda länken längst ned på varje e-postmeddelande, eller skicka e-post till gdpr@readspeaker.com.
  • Vi kan också skicka information om våra produkter och tjänster till dig via vanlig post. Om du inte vill ha information från oss, ber vi dig att skicka e-post till gdpr@readspeaker.com.

2. Rättslig grund

Den viktigaste rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att detta behövs för att fullgöra avtalet mellan dig och ReadSpeaker, t.ex. om du begär viss information eller köper någon av våra produkter. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga åtaganden, t.ex. i skattelagstiftning. I vissa fall förutsätter behandlingen ditt medgivande, t.ex. när du har uppgett intresse av en viss produkt på vår webbplats.

3. Utomstående parters användning av dina personuppgifter

ReadSpeaker lämnar inte ut några av dina uppgifter till utomstående, såvida inte

  • Du har gett oss tillstånd,
  • Det föreligger en rättslig skyldighet att göra detta,
  • Vi agerar på din begäran eller expedierar din beställning genom något av ReadSpeakers andra närstående bolag,
  • Det sker ett samgående med en utomstående part eller att denne förvärvar ReadSpeaker eller (del av) dess tillgångar,
  • Någon part fungerar som personuppgiftsbiträde för ReadSpeakers räkning,

4. Överföring av uppgifter utanför Europeiska Unionen (EU)

Mot bakgrund av ovannämnda ändamål för ReadSpeakers behandling, kan dina personuppgifter komma att överföras till HubSpot som behandlar sådana uppgifter för vår räkning i USA. USA anses inte garantera samma skyddsnivå för personuppgifter som EU:s dataskyddsförordning. Vi har emellertid ingått biträdesavtal med HubSpot som omfattar EU:s standardavtalsklausuler för personuppgiftsbiträden, och som en följd av detta, omfattas dina personuppgifter detta till trots av tillräckligt skydd. Du kan få en kopia av dessa klausuler genom att skicka en begäran till gdpr@readspeaker.com.

5. Samgående eller förvärv

ReadSpeaker kan komma att helt eller delvis överlåta sin verksamhet eller sina tillgångar på en utomstående part. I så fall kommer dina personuppgifter också att överföras på sådan part. Vi kommer i god tid att underrätta dig om detta. Om du inte längre önskar använda dig av våra tjänster, kan du begära att dina uppgifter tas bort.

6. Lagringstid

Vi kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som krävs för de ändamål som de ursprungligen samlades in eller vidarebehandlades för. Inga personuppgifter kommer att lagras längre än vad som krävs i dataskyddsförordningen (GDPR) och i nationella bestämmelser som t.ex. rör ekonomiska eller skatterelaterade åtaganden. Detta gäller beställningsrelaterade och ekonomiska uppgifter samt kontaktuppgifter.

7. Rättigheter

Du har rätt att undersöka dina uppgifter och att begära att de korrigeras, begränsas, blockeras eller tas bort. Du har också rätt att begära ett maskinläsbart subset av dina uppgifter för att lagra någon annanstans. Om behandlingen av dina personuppgifter förutsätter ditt medgivande, har du rätt att när som helst dra tillbaka detta medgivande.

8. Kontakt

Begäran om att utöva ovanstående rättigheter kan framläggas genom att skicka e-post till vårt uppgiftsskyddsombud. ReadSpeakers uppgiftsskyddsombud kan kontaktas via gdpr@readspeaker.com.

Du kan också när som helst lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Förändringar i denna policy

ReadSpeaker förbehåller sig rätten att ändra denna policy. Se till att du alltid har läst den senaste versionen av denna policy som publiceras här. Vi kommer i god tid att informera dig om viktiga ändringar.