Go to Menu

EU:n uusi esteettömyysdirektiivi parantaa palveluiden saavutettavuutta ja poistaa kaupan esteitä

20 kesäkuun, 2022 by Amy Foxwell
Näppäimistön helppokäyttöpainike.

Euroopan aikuisista joka neljännellä on jokin toimintakykyyn vaikuttava rajoite. Toisin sanoen yhteensä 87 miljoonaa henkilöä saattaa tarvita tukea voidakseen käyttää yrityksesi digitaalisia palveluja, kuten verkkosivustoja. Vaikka monissa yrityksissä on jo ymmärretty saavutettavuuden merkitys, pian siitä on tulossa pakollista kaikille Euroopan unionissa toimiville yrityksille.

Vuonna 2019 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät EU:n esteettömyysdirektiivin eli direktiivin (EU) 2019/882. Esteettömyysdirektiivillä on tarkoitus yhdenmukaistaa tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia EU:n sisämarkkinoilla. Itse direktiivi ei kuitenkaan sisällä tarkkoja teknisiä vaatimuksia siitä, miten saavutettavuus täytyisi varmistaa. Tämä jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi.

Jokaisen EU:n jäsenvaltion vastuulla on saattaa direktiivin vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on tehtävä kesäkuuhun 2022 mennessä. Jos yrityksesi harjoittaa toimintaansa Euroopan unionin alueella, nyt on aika ryhtyä tuumasta toimeen.

Esteettömyysdirektiivin tavoite ja merkitys yrityksille

Esteettömyysdirektiivillä halutaan vähentää vammaisiin henkilöihin kohdistuvaa syrjintää EU:n jäsenvaltioissa. Sinällään kyse ei ole kansalaisoikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä. Ennemmin tavoitteet liittyvät talouden toimintaan: sillä halutaan luoda esteettömyydelle yhteiset vaatimukset, jotka helpottavat toimintaa avoimilla markkinoilla.

Esteettömyysdirektiivin myötä voimme nyt odottaa, että kaikki jäsenvaltiot alkavat noudattaa samanlaisia esteettömyyssääntöjä. Kun yritysten tuotteet vastaavat yhteisiä vaatimuksia, niitä on helpompi myydä, mikä puolestaan parantaa valikoimaa kuluttajien kannalta.

Yhdenmukaistaminen hyödyttää yrityksiä, koska kustannukset vähenevät, rajat ylittävä kaupankäynti helpottuu ja yritykset saavat uusia mahdollisuuksia.

Joillekin yrityksille tämä voi kuitenkin tarkoittaa verkkosivustojen ja muiden digitaalisten palvelujen uudistamista. Verkkosivustojen ohella esteettömyysdirektiivi koskee useita erilaisia tuotteita, kuten:

  • tietokoneiden laitteistoja ja käyttöjärjestelmiä
  • itsepalveluun tarkoitettuja päätelaitteita, kuten pankki- ja lippuautomaatteja
  • e-kirjojen lukulaitteita
  • sähköisen kaupankäynnin palveluita
  • sähköisiä viestintäjärjestelmiä

Toisin sanoen: jos hyödynnät liiketoiminnassa digitaalisia ratkaisuja, sinun täytyy noudattaa esteettömyysvaatimuksia. Nyt direktiivin voimaantulon kynnyksellä onkin aika panostaa digitaaliseen saavutettavuuteen.

Mitä kesäkuulle 2022 asetettu direktiivin määräaika tarkoittaa?

Vaikka lukisit tätä blogitekstiä kesäkuun 2022 jälkeen, ei ole syytä paniikkiin. Määräaika ei automaattisesti tarkoita, että verkkosivustosi tai muu digitaalinen palvelusi on uusien lakien vastainen. Kyseessä on määräaika, johon mennessä EU:n jäsenvaltioiden on laadittava direktiivin mukaiset säädöksensä. Kuten direktiivissä todetaan:

”Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28 päivänä kesäkuuta 2022. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.”

Jäsenvaltioilla on kuitenkin aikaa kansallisten säädösten toimeenpanoon kesäkuuhun 2025 asti.

Vaikka hengenhätää ei ole, digitaalisten palveluiden saavutettavuutta kannattaa silti ryhtyä parantamaan monestakin eri syistä: esimerkiksi siksi, että se parantaa osallistavuutta, auttaa saavuttamaan uusia kohderyhmiä ja tarjoaa parempia kokemuksia kaikille käyttäjille. Kesäkuun 2022 määräaika ei siis välttämättä tarkoita, että uusien vaatimusten noudattamista alettaisiin valvoa heti.

Yksi huomionarvoinen kysymys onkin se, milloin kansalliset esteettömyyssäädökset tulevat voimaan. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten vaatimuksia voi noudattaa. Tässä ReadSpeakerin tulkintoja EU:n esteettömyysdirektiivin perusteella.

Esteettömyysdirektiivin mukaiset digitaaliset palvelut

EU:n esteettömyysdirektiivissä ei sinällään eritellä vaatimuksia, jotka takaavat saavutettavuuden. Direktiivi on lähinnä ohjeistus esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevien säädösten laatimiseen. (Tämä on tyypillistä EU:n direktiiveille: ne eivät ole lakeja, vaan niillä ainoastaan luodaan puitteet varsinaisille kansallisille säädöksille.) Tämän blogin julkaisuhetkellä EU:n jäsenvaltiot eivät ole vielä päivittäneet lainsäädäntöään esteettömyysdirektiivin mukaisesti. Siksi seuraaviin tulkintoihin kannattaakin suhtautua pienellä varauksella.

Esteettömyysdirektiivissä annetaan vihjeitä siitä, mitä yritykset voivat odottaa. Direktiivissä esimerkiksi viitataan saavutettavuuden neljään periaatteeseen, jotka direktiivin mukaan ovat ”merkityksellisiä direktiivin kannalta”. Periaatteiden mukaisesti verkkosisältöjen täytyy olla:

  1. Havaittavissa. Sekä tiedot että käyttöliittymät täytyy esittää tavoilla, jotka kaikki käyttäjät voivat havaita. Yleensä tämä tarkoittaa multimodaalista esitystapaa (esimerkiksi tekstiä ja ääntä), koska kaikki eivät käytä sisältöä samojen aistien avulla.
  2. Hallittavissa. Kaikille olisi annettava mahdollisuus käyttää käyttöliittymää tai navigointielementtiä riippumatta siitä, käytetäänkö sähköistä järjestelmää hiirellä, näppäimistöllä tai muulla apuvälineellä. Tämä edellyttää verkkosivustojen huolellista suunnittelua.
  3. Käsitettäviä. Kaikilla käyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus ymmärtää sisältö ja se, miten sisällössä navigoidaan. Tämä koskee niin kieltä kuin ennakoitavissa olevaa sivuston toimintaa.
  4. Toimintavarmoja. Verkkosivustojen pitäisi olla teknisesti yhteensopivia erilaisten avustavien teknologioiden kanssa. Näihin teknologioihin kuuluvat esimerkiksi näytönlukijat, katseenseurantalaitteet ja puheentunnistusohjelmat.

Jos satut olemaan verkko-ohjelmoija, näistä neljästä periaatteista ei juurikaan ole apua varsinaisessa teknisessä toteutuksessa. Ne kuitenkin antavat viitettä siitä, mitä kansallisissa säädöksissä todennäköisesti säädetään. Periaatteet ovat peräisin verkkosisällön saavutettavuusohjeista (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) – maailmanlaajuisesti tunnustetuista saavutettavan verkkosuunnittelun suuntaviivoista.

Saavutettavuusohjeiden mukaan sähköisten alustojen sisältöä olisi tarjottava myös muussa kuin tekstimuodossa, jotta alustaa voisivat käyttää nekin, joilla on näkövamma tai lukemiseste tai joiden lukutaito on heikko. Tekstille tarjottavat vaihtoehdot helpottavat käyttöä myös vieraskielisille käyttäjille ja niille, jotka kuuntelevat mieluummin sisällön ääneen luettuna. Verkkosivustoilla pitäisi olla mahdollisuus säätää helposti tekstin kokoa. Lisäksi verkkosivujen pitäisi olla riittävän yksinkertaisia ja selkeitä, jotta turha sisältö ei häiritse henkilöitä, joilla on tarkkaavaisuushäiriö.

Palveluiden esteettömyysarviointiin ja mahdollisiin uudistuksiin kannattaa useimmissa tapauksissa ottaa kumppaniksi luotettava ja alan säännökset tunteva toimija!

ReadSpeakerin puhetyökalut ja esteettömyysdirektiivi

Koska esteettömyysdirektiivi on EU:n antama säädös eikä kansallinen laki, emme voi olla täysin varmoja siitä, kuuluvatko tekstin puheeksi muuntavat työkalut (TTS-työkalut) tuleviin kansallisiin vaatimuksiin. Sen kuitenkin tiedämme, että ne poistavat digitaalisten palveluiden esteitä monellakin eri tavalla ja ovat siksi hyödyllisiä. Odotammekin mielenkiinnolla, miten tuleva sääntely-ympäristö kehittyy.

Kuuntelumahdollisuus voidaan lisätä verkko- ja mobiilisovelluksiin helppokäyttöisen API-rajapinnan avulla. Esimerkiksi verkkopankki tai e-kirjojen lukulaite voikin lukea sisällöt ääneen. Verkkosivustolle ReadSpeakerin webReader on kattava työkalu, joka parantaa sisällön vuorovaikutteisuutta. Työkalun monipuoliset toiminnot helpottavat sisällön käyttämistä ja takaavat miellyttävän käyttäjäkokemuksen kaikille käyttäjille. Sivuston taustalla toimivan ohjelman avulla käyttäjät voivat kuunnella sisältöä yli 50 eri kielellä ja yli 200 synteettisellä, luonnolliselta kuulostavalla äänellä. Ääneen luettava teksti esitetään samaan aikaan korostettuna, mikä helpottaa tekstin seuraamista lukutaidosta tai äidinkielestä riippumatta.

Kuuntele-painike ja laajennettu soitin, valikko ja toimintojen kuvaukset

Kuvassa on selvitetty soittimen työkalut. Yhdellä hiiren napsautuksella käyttäjät voivat suurentaa tekstiä tai siirtyä tekstitilaan, joka auttaa keskittymään itse tekstiin. Keskittymistä tukee myös lukikalvotoiminto, jossa kulloinkin luettava teksti esitetään korostettuna. Ponnahdusvalikon avulla käyttäjät voivat kääntää valittua tekstiä haluamalleen kielelle tai hakea sanojen määritelmiä ilman, että heidän tarvitsee leikata ja liimata tai siirtyä toiselle välilehdelle. Käyttöliittymä on käytettävissä näppäimistöllä, kuten WCAG-saavutettavuusohjee ssa 2.1.1 vaaditaan.

Vielä emme voi tarkalleen tietää, mitä EU:n esteettömyysdirektiivi konkreettisesti tarkoittaa yritysten kannalta. Kansallisissa vaatimuksissa on todennäköisesti myös vaihtelua. Harjoitatpa liiketoimintaasi missä maassa tahansa, ReadSpeakerin teksti puheeksi -työkalut kuitenkin auttavat tekemään sisällöstäsi saavutettavampaa – ja siitähän esteettömyysdirektiivissä on pohjimmiltaan kyse.

Related articles
Aloita Tekstistä puheeksi -ominaisuuden käyttö tänään

Tee tuotteistasi houkuttelevampia ääniratkaisujemme avulla.

Ota yhteyttä